תקנון האתר

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

1. כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר של הצלם אילן בשור (אשר יקרא להלן: “האתר“). אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים ע”י האתר.
 2. האתר מופעל על ידי אילן בשור. הכתובת הינה ברחוב הרצל 158 תל-אביב. ניתן לפנות בכל עת לאילן בשור  בדוא”ל: [email protected] או בטלפון: 052-5331993 בימים א’- ה’ בין השעות 9:00 – 16:00.
 3. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.
 4. לאילן בשור נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שמופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 5. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.

2. שימוש באתר והרשמה

 1. רכישת המוצרים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי אילן בשור לא ישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.
 2. במידה והרישום לאתר יכול להתבצע על בסיס חשבונות המשתמש בגוגל או פייסבוק. במקרה בו המשתמש נרשם לאתר דרך חשבון גוגל או פייסבוק, המשתמש נותן הסכמתו לאילן בשור לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך הלידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 3. באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף.
 4. אילן בשור שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדית.

3. שירותים ומוצרים באתר

 1. האתר מציע מגוון של שירותים ומוצרים, אשר מתעדכנים מעת לעת.  האתר מאפשר הזמנה של  מוצרי דפוס כגון הדפסות על נייר צילום איכותי, הדפסות על קנבס, הדפסות על חומרים שונים, ספרים, ועוד (להלן: “השירותים והמוצרים“).
 2. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. אילן בשור אינו  נושא בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים  באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל  הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט  ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות  ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 3. לאילן בשור נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים  ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתו הבלעדית, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאילן בשור נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

4. הזמנת מוצרים ושירותים באתר

 1. הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר תוך 7 ימים להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה לאחר 7 ימים מזמן ביצוע ההזמנה בפועל. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה הינה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), רזולוציית ההדפסה המבוקשת, וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי אילן בשור לא ישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.
 2. יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. אילן בשור לא ישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שהופנו אליו מהאתר.
 3. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך שהשינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).
 4. כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד 3% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

5. אישור הזמנה, אספקה ודמי משלוח

 1. אישור הזמנה, בין הזמנה מקוונת ובין טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע”י חברת האשראי של המשתמש . הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“).
 2. חשוב ביותר: הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה.
 3. אילן בשור נוקט במירב המאמצים לייצר את המוצר המוזמן תוך 14 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. זמני האספקה של המוצרים יהיו בתוך המועדים המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה ע”י המשתמש.
 4. חשוב ביותר: נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע”י חברות שליחים חיצוניות או דואר ישראל או חברת דואר אחרת, לאילן בשור אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותו של אילן בשור במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצוינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, אילן בשור לא יהיה אחראי ולא ישא בכל חבות נוספת.
 5. מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אוויר קיצוני, אירועים ביטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.
 6. דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק בסטודיו של אילן בשור בתל-אביב.
 7. משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מחויב לאספו תוך 21 ימי עסקים ממועד בו הודיע לו אילן בשור כי המוצר מוכן לאיסוף. אם ובמידה שהמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחוייב בדמי אחסון בשיעור של 20 ש”ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים אילן בשור יהיה רשאי להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.
 8. אילן בשור רשאי לשנות, מעת לעת, את מיקום האיסוף העצמי ו/או את סוגי המשלוחים ו/או את דמי המשלוח בגינם ו/או את זמני האספקה לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 9. מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסוימים. לאזורים וישובים אליהם לא יתבצעו שליחויות , הדיוור יתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת דואר אחרת בלבד,  ולמשתמשים לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 10. אילן בשור רשאי לדרוש הצגת פרטים מזהים או נוכחות וחתימה של בעל כרטיס האשראי ששילם עבור המוצר כתנאי למסירת המוצר.
 11. אילן בשור לא יהיה אחראי ולא ישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם יגרם למשתמש, במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת לרבות במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של אילן בשור.
 12. במקרה של נזק או אובדן למוצר שנגרם בעטיו של אילן בשור או הגורם המשלח, יהיה זכאי המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונו של אילן בשור וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך אילן בשור לא יהיה אחראי ולא ישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.
 13. במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלוח לכתובת של אילן בשור, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון אילן בשור, לפי בחירת המשתמש.
 14. ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.
 15. המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע”י אילן בשור אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.
 16. ימי עסקים לעניין תקנון זה ובכל מקום באתר בו נעשה שימוש במונח זה פירושם ימים א’-ה’, למעט חגים וערבי חג.

6. שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

 1. אילן בשור, לרבות נציגיו, עובדיו, והפועלים מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 2. אילן בשור, לרבות נציגיו, עובדיו, והפועלים מטעמו, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. אילן בשור לא ישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.
 3. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה אילן בשור לא ישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא יהיה אחראי, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק אם ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.
 4. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של אילן בשור תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של אילן בשור, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.
 5. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל אילן בשור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל אילן בשור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של אילן בשור לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של אילן בשור. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

7. שיפוי

 1. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאילן בשור לרבות נציגיו, עובדיו, והפועלים מטעמו, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את אילן בשור, לפי העניין,  בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאילן בשור ו/או למי מטעמו וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאילן בשור ו/או מי מטעמו, עקב  הפרה של הוראה  מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.

8. אבטחת מידע וסליקה

 1. האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי כרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).

9. שימוש בפרטי קשר ודיוור ישיר-יש לעיין בהוראות נוספות במדיניות הפרטיות

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את אילן בשור לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.
 2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים ו/או מסרונים  פרסומיים מאילן בשור לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את אילן בשור  לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.
 3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: [email protected], כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי אילן בשור בקשר לקבלת דיוור כאמור.

10. שונות

 1. אילן בשור רשאי מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניו, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.
 2. כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.
 3. הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים  במחוזות תל-אביב ומרכז.

 

עידכון אחרון: יוני 2022

דילוג לתוכן